കഷണ്ടി തലയില്‍ കൊഴിഞ്ഞു പോയ മുടി വീണ്ടും കിളിര്‍ത്തു വരും അതിശയം ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ

ഇ എന്ന നെറ്റി കയറുന്നതിനു കഷണ്ടിക്കും പരിഹാരം ഇ എന്ന എങ്ങനെ തയ്യാർ ആകണം എന്ന് നോക്കാം.മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും സൗന്ദര്യത്തിനും പരിഹാരം കാണുന്നതിനും പ്രതി സന്ധികളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു ഇ എണ്ണ. ഇതിനു ആവശ്യം ഉള്ള സാധനങ്ങൾ അത്യം വേണ്ടത് ഒരു ടി സ്പൂൺ ബദാം എണ്ണ നാലു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ രണ്ടു ടീ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ എന്നിവയാണ് ഇതിനു ആവശ്യം ഉള്ള സാധനകൾ., ഇത് മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ വളരെ അതികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മുടി വളരുന്നതിനും മുടിയുടെ പല പ്രശ്ങ്ങൾക്കും ഇ എന്ന എങ്ങനെ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *